ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ได้เข้ารับคัดสรรผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ระดับ ภูมิภ..

แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.สมุทรสาคร

การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สภาเด็กเเละเยาวชนอำเภอกระทุ่มแบน จัดกิจกรรม การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนว..

กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ให้กับคณะผู้บริหารกลุ่ม สหวิทยาเขตท่าจีน

ติดตามผลการใช้ ทฤษฎี 21 วัน

โรงเรียนบ้านหนองยาว จ.สุพรรณบุรี มาศึกษาดูงาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปล่อ..

เผยแพร่ผลงานครู

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)