โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สถานศึกษาพอเพียง และ โรงเรียนอีโคสคูล (Eco - School)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญห..

เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญซาหรือกัญชง

ประชาสัมพันธ์วัคซีนป้องกัน covid นักเรียนอายุ 5 ถึง 11 ปีเข็มที่ 2

แจ้งเปิดเรียน ปีการศึกษา2565 เทอม 1

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลลักษณ์ อ่วมกระทุ่ม ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชน..

กิจกรรมเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.สมุทรสาคร

กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมร่วมกันปลูกต้นไม้

การใช้กระเป๋าผ้าของนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ให้กับคณะผู้บริหารกลุ่ม สหวิทยาเขตท่าจีน

เผยแพร่ผลงานครู

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ข่าวการศึกษา