ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
ที่ตั้ง เลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 034-868481
โทรสาร 034-869479
ชื่อเว็บไซต์ https://banplongliam.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สมุทรสาคร เขต 1
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 554
จำนวนนักเรียนหญิง 607
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,161
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 66
ชื่อผู้อำนวยการ นายอุเทน เจียวท่าไม้