ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน เลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ก่อตั้งขึ้นโดยการบริจากที่ดินของ นายใช้ ทองใบ จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2482 มีนักเรียน 36 คน มีนายเมือง ขัณฑชวนะ เป็นครูใหญ่การพัฒนาการของโรงเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ บริการการศึกษา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นสากล โดยปัจจุบันจัดการศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6