พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มาตรฐานการศึกษาของชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ  
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตเหมาะสมกับวัย
5. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความเป็นไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพและบุคลากรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
3. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จัดหาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
5. นักเรียนคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์ มีมารยาท มีจิตสาธารณะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับวัย
6. นักเรียนมีคุณสมบัติตามวิถีประชาธิปไตย สำนึกในความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพและบุคลากรคุณภาพ
8. ร่วมพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน