1665 1689 1635 1538 1524 1169 1819 1928 1340 1144 1279 1784 1952 1030 1439 1180 1134 1668 1356 1063 1786 1963 1392 1218 1599 1894 1305 1069 1779 1721 1640 1744 1947 1766 1290 1764 1530 1046 1285 1853 1381 1258 1386 1018 1424 1811 1561 1593 1251 1476 1633 1300 1152 1187 1368 1098 1465 1294 1615 1434 1558 1771 1542 1527 1952 1245 1085 1194 1365 1558 1152 1712 1517 1663 1146 1215 1775 1940 1622 1653 1789 1560 1533 1394 1923 1572 1800 1848 1712 1569 1344 1798 1125 1838 1171 1659 1185 1252 1358 พันธกิจ / เป้าหมาย - Banplongliam School | https://banplongliam.ac.th/

พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มาตรฐานการศึกษาของชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานทางวิชาการ  
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตเหมาะสมกับวัย
5. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความเป็นไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพและบุคลากรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
3. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จัดหาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
5. นักเรียนคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์ มีมารยาท มีจิตสาธารณะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับวัย
6. นักเรียนมีคุณสมบัติตามวิถีประชาธิปไตย สำนึกในความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพและบุคลากรคุณภาพ
8. ร่วมพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
bandar togel