วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นสากล นักเรียนมีคุณภาพภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยครูมืออาชีพและท้องถิ่น