ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางกานดา แสงทองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางสาวเพชรดา โนนใหญ่
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาววัลลภา คุ้มยวง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางสาวรัชรี กึนพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางกานจ์สินี ศรีสุพพัตพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางเยาวภา หนูอินทร์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางสาวสุมาลี เสือขำ
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางสาวปุณณาภา โตตามวงศ์
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาวขวัญชนก จันต๊ะ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )