ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายวงษ์เทพ ฉัตรสุริยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 )
นายนันทวัฒน์ ภูกรองแก้ว
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
นางสาวกนกกร ชาวสวนกล้วย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
นางสาวกมลลักษณ์ เผือกประพันธ์
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 )
นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
นางสาวสุภัทรา แตงโสภา
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 )
นางสาวฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
นางสาวสุกัญญา นาคโขนง
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )