ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางรัศมี พุ่มเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางสาวปาริฉัตร ภู่ทอง
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาวพนารัตน์ แจ่มจำรัส
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 )
นายพีรากร ชื่นจิต
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 )
นางวราภรณ์ พรหมคุณ
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางชนัตตา เกตุเเก่ว
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางสาวน้ำฝน สุวรรณเชษฐ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 )
นายธนเดช ตุ้มพิทักษ์
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 )