ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวปาริฉัตร ภู่ทอง
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาวพนารัตน์ แจ่มจำรัส
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางชนัตตา เกตุเเก่ว
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางสาวนันทนา ประทุมศิริ
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 )
นายนพรัตน์ ศุภษร
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางสาวน้ำฝน สุวรรณเชษฐ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 )
นายพีรากร ชื่นจิต
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางรัศมี พุ่มเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาวปรินทร วัฒราช
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางวราภรณ์ พรหมคุณ
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 )
นางสิริญากร ดาราเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 )
นายธนเดช ตุ้มพิทักษ์
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 )