บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวจิรสุภา ชัยขันธ์
บุคลากรสนับสนุนการสอน
( ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ )
นางสาวอรพิม จันทร์เกษม
บุคลากรสนับสนุนการสอน
( ผู้ช่วยบรรณารักษ์ )
นางสาวจุฑามาศ ระหงษ์
บุคลากรสนับสนุนการสอน
( ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี )
นางสาวธนันรดา บุญชูกิตติโชค
บุคลากรสนับสนุนการสอน
( ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี )