ครูพิเศษ

นายสมเกียรติ์ จันทร์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวพิตติรัศมิ์ สุขพิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาววินุรักษ์ สุขสำราญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นายอรรณพ ธรรมประเสริฐ
ครู (คศ.1)
นางสาวสุรีย์ อยู่ฉ่ำ
ครู (คศ.1)
นางสาวภิชญกัญญ เรือนทองดี
ครู (คศ.1)
นางสาวสุมาลี เสือขำ
ผู้ช่วยครู
นายเอกชัย เวชอุบล
ผู้ช่วยครู
นายยงยุทธ ภู่ทอง
ผู้ช่วยครู
นายธิติสรรค์ แตงเหลือง
ผู้ช่วยครู
นางสุภาวดี พงษ์วิสุวรรณ์
ผู้ช่วยครู
นายเมธา จันทร์ชูกลิ่น
ผู้ช่วยครู
นางสาวปติญญา สิดาคุณ
ผู้ช่วยครู