หัวหน้างาน

นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ )
นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ )
นางกานดา แสงทองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน )
นายวงษ์เทพ ฉัตรสุริยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้างานอาคารสถานที่ )
นายธัชนนท์ พุ่มโภคัย
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน )