ระดับปฐมวัย

นางสาวบุษยา ลิ้มประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 )
นางสาวสุวรรณี ทุมไพร
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 )
นางสาวธิดารัตน์ สุดสวาสดิ์
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาลาล 1/2 )
นางสาวปาริชาติ แสวงสุข
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 )
นางสาวธนสร ภูมิวุฒิสุนทร
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 )
นางสาวคณภัค เทพสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 )
นางสาวกวิตา ทองสอน
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 )