ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวจีรพร ก้อนคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 )
นายนิรุตติ์ หลงสมบุญ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 )
นายธัชนนท์ พุ่มโภคัย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 )