ฝ่ายบริหาร

นายอุเทน เจียวท่าไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายศักรินทร์ และล้ำเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุรีย์ลักษณ์ สาระฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน