ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการป้องกั..

เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญซาหรือกัญชง

ประชาสัมพันธ์วัคซีนป้องกัน covid นักเรียนอายุ 5 ถึง 11 ปีเข็..

แจ้งเปิดเรียน ปีการศึกษา2565 เทอม 1

ประชาสัมพันธ์ ฉัดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนอายุ 5-15 ปี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลลักษณ์ อ่วมกระทุ่ม ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชน..

แจ้งปิดเรียน

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเตรียมฉีด วัคซีนป้..

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ได้เข้ารับคัดสรรผลงาน 1 โรงเรียน 1 ..

กิจกรรมเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมร่วมกันปลูกต้นไม้

แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564

การใช้กระเป๋าผ้าของนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ให้กับคณะผู้บริหารกลุ่ม สหวิทยาเขตท่าจีน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

เปิดเรียนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา 2564

ติดตามผลการใช้ ทฤษฎี 21 วัน

อบรม ให้ความรู้การเลี้ยงใส้เดือนกับคนในชุมชน

การทำน้ำหมักจากเศษอาหาร

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2564

ประกาศปิดเรียนต่อตาม กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศให้นักเรียนเรียนที่บ้าน และผลการเรียนออนไลน์เทอมที่1 ป..

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.สมุทรสาคร

การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สภาเด็กเเละเยาวชนอำเภอกระทุ่มแบน จัดกิจกรรม การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนว..

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้มีการจัดการ..

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนและคณะก..

เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายอุเทน เจียวท่าไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและนักเรียน เดินรณรงค์..

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ประกาศ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ด้วยอำเภอกระทุ่มแบน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศโรงเรียน/สวนสาธารณ..

อบรมเชิงปฏิบัติกการ การสรุปองค์ความรู้ด้วยรูปแบบ MindMapping..

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรุปองค์ความรู้ด้วยรูปแบบ MindMapping & Infographic

มอบเกียรติบัตร และของรางวัล เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโรงเรียน

มอบเกียรติบัตร และของรางวัล เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโรงเรียน

นางสาวภัทรวดี โกยทอง (น้องปิ่น) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และร..

นางสาวภัทรวดี โกยทอง (น้องปิ่น) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล Producer Choice

กำหนดการสอบ ภาคเรียนเรียนที่ 1 วันที่ 11-13 พ.ย. 2563

กำหนดการสอบ ภาคเรียนเรียนที่ 1 วันที่ 11-13 พ.ย. 2563

ธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เก็บข้อมูลประกอบการวิจั..

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประกอบก..

กิจกรรม สายน้ำท่าจีนในคืนเดือนเพ็ญ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีโดยก..

ชาวท่าจีนร่วมแรงห่วงใย ใส่ใจคัดแยกขยะ

ประชาสัมพันธ์ ชาวท่าจีนร่วมแรงห่วงใย ใส่ใจคัดแยกขยะ ขอเชิญชวนประชาชนชาวท่าจีนทุกท่านเข้าร่วมโครงการโ..

การทำถังขยะไว้ใช้เอง และทำไปมอบให้กับชุมชน

โรงเรียนบ้านหนองยาว จ.สุพรรณบุรี มาศึกษาดูงาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปล่อ..

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจี..

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน”

กิจกรรมเดินแบบชุดรีไซเคิล ระดับชั้นอนุบาล

คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชนรอบๆ บริเวณโรงเรียน

รัปสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษษ2564

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “ท่องไปในสาคร”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “ท่องไปในสาคร”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “เศรษฐีมือใหม่”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “เศรษฐีมือใหม่”

คัดเลือกนักเรียนแกนนำ “ยุวชนคนรักท่าจีน”

คัดเลือกนักเรียนแกนนำ “ยุวชนคนรักท่าจีน”

I CARES Model

I CARES Model

ประชุมวางแผนในการดำเนินการค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน

ประชุมวางแผนในการดำเนินการค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน