ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลลักษณ์ อ่วมกระทุ่ม ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชน..

กิจกรรมเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.สมุทรสาคร

การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สภาเด็กเเละเยาวชนอำเภอกระทุ่มแบน จัดกิจกรรม การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนว..

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้มีการจัดการ..

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนและคณะก..

เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายอุเทน เจียวท่าไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและนักเรียน เดินรณรงค์..

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ด้วยอำเภอกระทุ่มแบน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศโรงเรียน/สวนสาธารณ..

อบรมเชิงปฏิบัติกการ การสรุปองค์ความรู้ด้วยรูปแบบ MindMapping..

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรุปองค์ความรู้ด้วยรูปแบบ MindMapping & Infographic

มอบเกียรติบัตร และของรางวัล เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโรงเรียน

มอบเกียรติบัตร และของรางวัล เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เก็บข้อมูลประกอบการวิจั..

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างประกอบก..

กิจกรรม สายน้ำท่าจีนในคืนเดือนเพ็ญ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีโดยก..