กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

ประชุมวางแผนในการดำเนินการค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
    กิจกรรม ประชุมวางแผนในการดำเนินการค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้  ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ