กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “ท่องไปในสาคร”

วันอังคารที่  25  กุมภาพันธ์ 2563
    กิจกรรม “ท่องไปในสาคร” ศึกษา/สำรวจเรียนรู้สภาพปัญหาที่แท้จริงของบริบทจังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาข้อมูล อาชีพ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร-สภาพพื้นที่ ที่อยู่อาศัยของทั้ง 3 อำเภอ  เพื่อเห็นวิถีชีวิตแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนจากสภาพจริง