กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
    กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน” โดยอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 20 คน จัดในลักษณะของฐานการเรียนรู้จำนวน 6 ฐานประกอบด้วย
 
ฐานที่ 1 หลัก 3 R การใช้หลัก 3R ในการแก้ปัญหาขยะ (ประเมินจาการตอบคำถาม 3R)
 


ฐานที่ 2 แยกประเภทขยะ (ถังขยะ 4 สี)
เนื้อหาประเภทของขยะ การจัดการขยะ และประโยชน์จากขยะแต่ละประเภท (ประเมินจากชิ้นงานถังขยะที่นักเรียนช่วยกันทำ)ฐานที่ 3 ถุงผ้าน่าใช้
การใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นและในชีวิตประจำวัน ปรับสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน (ประเมินจากชิ้นงาน “ถุงผ้า” ที่ใช้งานได้จริง)ฐานที่ 4 สร้างสิ่งประดิษฐ์
ผ่านกระบวนการคิดการออกแบบตามแนวทาง STEM เพื่อสร้างชิ้นงานจากเศษวัสดุที่พบในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  (ประเมินจากชิ้นงานการสร้างสรรค์ฝาขวดน้ำพลาสติก)ฐานที่ 5 หน้ากากผ้ากันฝุ่น PM 2.5
เรียนรู้ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน การรักษาสุขภาพและการดูแลตนเอง (ประเมินจากการตอบคำถามการร่วมกิจกรรมและประเมินชิ้นงาน “หน้ากาก” )ฐานที่ 6 ถอดบทเรียน
สรุปองค์ความรู้ที่นักเรียนได้ในแต่ละฐาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนคิดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไข การขยายผลของความรู้ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน (ประเมินจากแผนภาพความคิด การร่วมกันอภิปรายและการนำเสนอผลงาน)