กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

โรงเรียนบ้านหนองยาว จ.สุพรรณบุรี มาศึกษาดูงาน