ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ได้เข้ารับคัดสรรผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ระดับ ภูมิภาค ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง