กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมร่วมกันปลูกต้นไม้