กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

การทำถังขยะไว้ใช้เอง และทำไปมอบให้กับชุมชน