กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

อบรม ให้ความรู้การเลี้ยงใส้เดือนกับคนในชุมชน